Hội thảo “Hệ thống biểu hiện gen: Cơ sở, Ứng dụng &chủ đề liên quan” (14/9/2015)