Đóng

Đề tài cấp Bộ năm 2017-2019

Thứ tư – 22/03/2017 14:31 

1. Đề tài :”Nghiên cứu chế tạo KIT phát hiện nhanh Aflatoxin B1 trong thức ăn chăn nuôi và Aflatoxin M1 trong sữa tươi”.

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Thị Ngọc

Thời gian thực hiện: 2017-2019

Kinh phí:600.000.000 (năm 2017)

Kết quả: Chưa nghiệm thu.

21/06/2017

Đề tài Related