Đóng

Đề tài cấp Tỉnh năm 2015-2016

Thứ sáu – 18/11/2016 09:44 

Đề tài: “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao công tác phòng chống dịch Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, lợn Tai xanh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.”

Chủ trì đề tài: TS. Đào Thị Hảo

Thời gian thực hiện: 2015-2016

Kinh phí: 690.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

12/06/2017

Đề tài Related