Đóng

Đề tài khoa học công nghệ từ Quỹ phát triển KH và CN Quốc gia

Thứ sáu – 18/11/2016 10:17 

1. Đề tài  “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử của các chủng Salmonella và Campylobacter đa kháng kháng sinh phân lập từ gia cầm và người”.

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Thị Ngọc

Thời gian thực hiện: 2013-2015

Kinh phí: 1.050.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

2. Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử giun đũa chó (Toxocara canis) và mèo (Toxocara cati) nhằm đánh giá nguy cơ nhiễm và nguồn truyền lây sang người”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Thời gian thực hiện: 2014-2015

Kinh phí: 980.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

3. Đề tài  “Xác định mức độ kháng kháng sinh của các chủng phân lập được, chọn ra các chủng đa kháng thuốc”.

Chủ trì đề tài: TS. Đặng Thanh Sơn

Thời gian thực hiện: 2015-2016

Kinh phí: 1.150.000.000

Kết quả: Đang thực hiện

4. Đề tài “Phân lập, định danh và xác định các yếu tố nguy cơ lây nhiễm của đơn bào Giardia ở bò tại khu vực miền Trung Việt Nam”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Thị Sâm

Thời gian thực hiện: 2015-2017

Kinh phí: 828.000.000

Kết quả: Đang thực hiện

12/06/2017

Đề tài Related