Đóng

Đề tài thuộc chương trình công nghệ sinh học

Thứ sáu – 18/11/2016 10:07 

1. Đề tài  “Nghiên cứu biểu hiện protein tái tổ hợp của virus PCV2 để chế tạo sinh phẩm chẩn đoán và làm nguyên liệu tiến tới sản xuất vaccine”.

Chủ trì đề tài: TS. Đặng Vũ Hoàng

Thời gian thực hiện: 2014-2017

Kinh phí: 2.800.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

2. Đề tài “Nghiên cứu sản xuất vaccine phòng bệnh do E.coli sinh độc tố đường ruột (ETEC) gây ra trên lợn

Chủ trì đề tài: TS. Võ Thành Thìn

Thời gian thực hiện: 2016-2018

Kinh phí: 3.400.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

3. Đề tài ” Nghiên cứu chế tạo vacxin tái tổ hợp phòng bệnh tụ huyết trùng (Pasteurella multocida) ở lợn

Chủ trì đề tài: TS. Vũ Khắc Hùng

Thời gian thực hiện: 2017-2019

Kinh phí: 1000.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

4. Đề tài : “Nghiên cứu sản xuất vacxin vô hoạt chứa tiểu phần E2 trên hệ thống Baculovirus phòng bệnh Dịch tả lợn”

Chủ trì đề tài: ThS. Trần Thị Thanh Hà

Thời gian thực hiện: 2017-2020

Kinh phí: 1.000.000.000

Kết quả: Chưa nghiệm thu

12/06/2017

Đề tài Related