Đóng

Thông tin về luận án của NCS Nguyễn Đình Đảng

THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: “Nghiên cứu sản xut kháng thể lòng đỏ trng gà kháng pili để phòng tr bnh tiêu chy do Escherichia coli  ở ln con sau cai sữa

Chuyên ngành : Vi sinh vật học thú y   Mã số : 62 62 50 10

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình Đảng

Họ và tên người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Nguyễn Viết Không

2. PGS.TS. Trương Văn Dung

Cơ sở đào tạo: Viện Thú y

Luận án đã có những đóng góp mới như sau:

1. Lợn ở mọi mô hình chăn nuôi và mọi địa phương thuộc địa bàn nghiên cứu đều phơi nhiễm các chủng E.coligây tiêu chảy phổ biến F4, F5, F6 và F18. Trong số 60,90% E.colidung huyết, tỷ lệ E.coli mang ít nhất một trong các gen mã hóa cho độc tố đường ruột và gen mã hóa cho yếu tố bám dính cao nhất là F4+E.coli 76,47%, tiếp đó đến F18+E.coli 18,82%, F5+E.coli 3,53% và thấp nhất F6+E.coli 1,18%.

2. Đã xác lập và lựa chọn được quy trình chế tạo chế phẩm kháng thể lòng đỏ trứng đạt hiệu giá kháng thể 1/12.800 kháng đặc hiệu E.coliF4-pili

3. Chế tạo thành công chế phẩm bột lòng đỏ trứng KT04 có “liều điều trị tiêu chảy do E.coliở lợn con cai sữa là 1 gam cho mỗi kg thể trọng, trong đó 0,33 gam KT04, khi hoàn nguyên trong 1 ml PBS, cho hiệu giá kháng thể đặc hiệu kháng F4-pili đạt 1: 640 Ab-ELISA”

4. Hiệu quả điều trị của chế phẩm KT04 trong điều kiện thực địa khỏi bệnh trên 70% với trung bình 4,30 ± 0,94 liều (Liều điều trị 1 gram cho 1 kg thể trọng); sử dụng liều dự phòng (liều 0.5 gam/kg P ngày x 3 ngày) làm giảm 60,45% so với đối chứng không can thiệp thuốc. Chế phẩm lòng đỏ trứng là an toàn, không ảnh hưởng đến tăng trọng sau khi lành bệnh.

Chế phẩm lòng đỏ trứng KT04 kháng đặc hiệu F4-pili của E.coli có hiệu quả cao: (i) khi sử dụng phòng lợn con tiêu chảy làm giảm số lợn con tiêu chảy 69,44% và số liều hoặc số ngày điều trị 90,87% so với phác đồ sử dụng kháng sinh; (ii) sử dụng điều trị sớm cho hiệu quả làm giảm tỷ lệ tiêu chảy 20,56% và giảm số ngày và số liều điều trị 46,70% so với phương pháp thường quy điều trị bằng kháng sinh và tương đương với chế phẩm Boost Start nhập ngoại; hiệu quả điều trị cao hơn khi sử dụng phối hợp với kháng sinh thông thường.

THAY MẶT TẬP THỂ HƯỚNG DẪN     NGHIÊN CỨU SINH
PGS.TS Nguyễn Viết Không Nguyễn Đình Đảng

16/06/2017

Đào tạo Related