Đóng

Thông tin về luận án của NCS Tạ Hoàng Long

Đề tài luận án: “Nghiên cứu tạo giống sản xuất văc xin Lở mồm long móng từ chủng phân lập tại Việt Nam, vi rút VP02 (subtype Ox)

Chuyên ngành: Vi sinh vật học thú y  Mã số : 62 62 50 10

Họ và tên nghiên cứu sinh: Tạ Hoàng Long

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Nguyễn Viết Không

2. PGS.TS. Trương Văn Dung

Cơ sở đào tạo: Viện Thú y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

(1) Lần đầu tiên, chúng tôi đã xác định một chủng vi rút LMLM mới (VP02) thuộc phân type O (subtype Ox), là một nhánh của toppotype SEA-Mya98 nhưng có hai đặc tính chủ yếu: (i) hiện mới lưu hành chỉ ở Việt Nam (và có thể ở khu vực lân cận) và (ii) có đặc tính di truyền và kháng nguyên khác với các subtype O trước đây, do vậy được coi là đại diện của các vi rút LMLM thuộc topotype mới: Vit04. Sự xuất hiện và lưu hành của topotype mới này cảnh báo nguy cơ diễn biến phức tạp của bệnh LMLM ở Việt Nam và khu vực lân cận.

(2) Lần đầu tiên tại Việt Nam, chúng tôi đã thực nghiệm thành công gây bệnh LMLM ở lợn, xác lập phương pháp tái tạo bệnh trên lợn trong điều kiện phòng thí nghiệm làm tiền đề cho nghiên cứu sau này về bệnh học cũng như phát triển văc xin phòng bệnh LMLM.

(3) Lần đầu tiên tại Việt Nam, chúng tôi đã thích ứng thành công chủng vi rút LMLM phát triển ổn định trên nuôi cấy tế bào, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của giống sản xuất văc xin. Kháng nguyên bất hoạt chế từ giống vi rút này tạo miễn dịch bảo hộ lợn khi thử thách cường độc, mở ra triển vọng tạo chủng và sản xuất văc xin LMLM từ những chủng vi rút có đặc tính kháng nguyên phù hợp cao nhất với các chủng hiện lưu hành tại Việt Nam.

XÁC NHẬN CỦA THẦY HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH
PGS.TS Nguyễn Viết Không Tạ Hoàng Long

16/06/2017

Đào tạo Related