Đóng

Thông tin về những đóng góp mới của luận án NCS Trần Thị Thanh Hà

Đề tài luận án: “Nghiên cứu sử dụng cytokine kết hợp GP5 tái tổ hợp kích thích đáp ứng miễn dịch trung hòa vi rút gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn”

Chuyên ngành: Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y Mã số : 964 01 04

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Thanh Hà

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Tô Long Thành                   2. TS. Đặng Vũ Hoàng

Cơ sở đào tạo: Viện Thú y

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

(1) Lần đầu tiên đã thiết lập thành công phương pháp trung hòa với vi rút PRRS trên tế bào Marc 145. Đây được xem là công cụ hữu ích trong nghiên cứu đáp ứng miễn dịch trung hòa của vi rút PRRS

(2) Lần đầu tiên tại Việt Nam, chúng tôi đã ứng dụng thành công hệ thống biểu hiện baculovirus để tái tổ hợp protein GP5 của vi rút PRRS. Kháng nguyên GP5 tái tổ hợp có tính sinh miễn dịch cao, tạo kháng thể trung hòa ở ngày thứ 42 sau miễn dịch và là ứng cử viên tiềm năng để sản xuất vắc xin tái tổ hợp phòng hội chứng RLSSHH ở lợn tại Việt Nam

(3) Lần đầu tiên kết quả của đề tài đã chứng minh hoàn toàn có thể ứng dụng cytokine, như interferon alpha, để hoàn thiện đáp ứng miễn dịch trung hòa ở lợn gây miễn dịch bằng kháng nguyên protein tái tổ hợp. Đồng thời, cung cấp cơ sở khoa học cũng như phương pháp cho hướng nghiên cứu mới tiến tới hoàn thiện vắc xin tái tổ hợp (bao gồm đơn hoặc đa chủng) phòng hội chứng RLSSHH tại Việt Nam trong tương lai.
XÁC NHẬN CỦA THẦY HƯỚNG DẪN                                            NGHIÊN CỨU SINH

 

NEW INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF THE THESIS

– Title: “Study on the use of cytokines combined with recombinant GP5 to stimulate neutral immune response to respiratory and reproductive syndrome virus in pigs.”

– PhD candidate:

Tran Thi Thanh Ha

– Scientific supervisors:

1. Ass. Prof. Dr. To Long Thanh

2. Dr. Dang Vu Hoang

– Field of study:Veterinary Microbiology and Parasitology

– Code: 964 01 04

– Institution: National Institute of Veterinary Research

New output:

(1) The successful establishment of VNT to PRRSV on Marc 145 cells. VNT estabilished in this project is very useful tool for studies of neutralizing immune-response of PRRV

(2) This is the first time in Vietnam, we applied successfully baculovirus expression system to produce recombinant GP5 protein of PRRSV isolated in Vietnam. The recombinant GP5 protein produced by baculovirus expression system possessed immunological properties, induced the neutralizing antibodies at 42 days after immunization and it is potential candidate for production of recombinant vaccine against PRRSV in Vietnam

(3) This is the first time that the results obtained from the thesis provided a good evidence for cytokine application such as interferon alpha to enhance neutralizing immuno- response in pigs immunized by recombinant protein antigen. Additionally, the thesis also provided a scientific evidence as well as new strategy for improvement of recombinant vaccines against PRRS in Vietnam in future.
Supervisor                                                                                              PhD candidate

26/01/2018

Đào tạo Related