Đóng

Thông tin về những đóng góp mới của luận án Nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Thọ

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đăng Thọ

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi  rút cúm A/H5N6 ở Việt Nam”

Chuyên ngành: Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y

Mã số: 964 01 04

Người hướng dẫn khoa học:        1. PGS. TS. Tô Long Thành                          2. PGS. TS. Nguyễn Viết Không

Cở sở đào tạo: Viện Thú y

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

– Đề tài đã xác định được các subclade mới của vi rút H5N6 ở Việt Nam bao gồm 2.3.4.4a và 2.3.4.4b.

– Luận án là công trình đã nghiên cứu được một số đặc tính sinh học quan trọng của vi rút cúm A/H5N6, giải trình tự toàn bộ 8 đoạn gen của 17 vi rút H5N6 thu thập được ở Việt Nam năm 2014-2015, qua đó xác định được nguồn gốc phát sinh của các chủng vi rút cúm A/H5N6 trong giai đoán 2014-2015 ở Việt Nam.

– Luận án đã ứng dụng phương pháp lập bản đồ kháng nguyên 3 chiều để xác định khoảng cách kháng nguyên giữa các vi rút H5N6 và các vi rút cúm H5 khác. Đây là phương pháp nghiên cứu chưa được sử dụng trong nghiên cứu về vi rút cúm ở nước ta.

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

– The thesis identified new subclades of H5N6 virus in Vietnam including 2.3.4.4a and 2.3.4.4b.

– The thesis studied on some important biological characteristics of H5N6 AI viruses, sequenced all 8 gene segments of 17 H5N6 viruses collected in Vietnam from 2014-2015, thereby identifying the origin of H5N6 AI viruses in the priod of 2014-2015 in Vietnam.

– The thesis applied three-dimensional antigen mapping method to determine the antigen distance between H5N6 and other H5 influenza viruses. This research method has not been used in the study of influenza virus in our country.

22/11/2019

Đào tạo Related