Đóng

Tóm tắt luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Thọ

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đăng Thọ

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi  rút cúm A/H5N6 ở Việt Nam”

Chuyên ngành: Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y

Mã số: 964 01 04

Người hướng dẫn khoa học:        1. PGS. TS. Tô Long Thành                     2. PGS. TS. Nguyễn Viết Không

Cở sở đào tạo: Viện Thú y

22/11/2019

Đào tạo Related