Đóng

Dự án

Danh sách dự án sản xuất thực nghiệm cấp Bộ

Thứ sáu – 18/11/2016 09:31

1. Dự án “Sản xuất thử nghiệm vacxin nhược độc đông khô phòng bệnh viêm gan vịt”.

Chủ trì dự án: TS. Trần Thị Liên (XN thuốc thú y TW)

Thời gian thực hiện: 2006-2007

Kinh phí: 1.000.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

2. Dự án “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vacxin đậu gà nhược độc đông khô trên môi trường tế bào”.

Chủ trì dự án: TS. Nguyễn Hồng Minh

Thời gian thực hiện: 2012-2013

Kinh phí: 1.200.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

3. Dự án “Hoàn thiện quy trình sản xuất vacxin phòng bệnh viêm phổi do Mycoplasma hyopneumoniae gây ra ở lợn”.

Chủ trì dự án: TS. Võ Thành Thìn

Thời gian thực hiện: 2015-2016

Kinh phí: 1.500.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

12/06/2017