Đóng

Dự án

Danh sách dự án sản xuất thực nghiệm cấp Nhà nước

Thứ sáu – 18/11/2016 09:18

1. Dự án “Sản xuất thử nghiệm vacxin tam liên nhược độc đông khô phòng bệnh THT, PTH và DTL”.

Chủ trì dự án: TS. Phạm Hùng (PVTY miền Trung)

Thời gian thực hiện: 2005-2006

Kinh phí: 2.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

2. Dự án “Sản xuất thử nghiệm vacxin vô hoạt phòng bệnh xuất huyết truyền nhiễm ở thỏ”.

Chủ trì dự án: TS. Trần Thị Liên

Thời gian thực hiện: 2005-2006

Kinh phí: 2.250.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

3. Dự án “Hoàn thiện quy trình sản xuất vacxin phòng bệnh viêm phổi do Actinobaccilus pleuropneumoniae, Streptococcus và Pasteurella multocida gây ra”.

Chủ trì dự án: PGS.TS. Cù Hữu Phú

Thời gian thực hiện: 2011-1013

Kinh phí: 3.200.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

12/06/2017