Đóng

Đề tài

Đề tài cấp Bộ năm 2013 – 2018

Thứ tư – 07/12/2016 16:07 

Đề tài  “Nghiên cứu chế tạo vacxin cúm gia cầm A H5N1 vô hoạt bằng chủng phân lập tại Việt Nam”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Nguyễn Viết Không

Thời gian thực hiện: 2013-2015

Kinh phí: 5.000.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

2. Đề tài “Nghiên cứu bệnh đốm trắng của cá Chim vây vàng và đánh giá khả năng truyền lây cho một số động vật trên cạn các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ”.

Chủ trì đề tài: TS. Vũ Khắc Hùng

Thời gian thực hiện: 2013-2015

Kinh phí: 1.500.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

3. Đề tài  “Nghiên cứu mức độ nhiễm Salmonella trong chuỗi sản xuất thịt gà”.

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Thị Ngọc

Thời gian thực hiện: 2013-2015

Kinh phí: 1.000.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

4. Đề tài “Nghiên cứu sản xuất kháng nguyên chẩn đoán nhanh và giám sát sự lưu hành vi khuẩn Mycoplasma gallisepticum (MG) trên gà tại khu vực phía Bắc”.

Chủ trì đề tài: TS. Đào Thị Hảo

Thời gian thực hiện: 2013-2015

Kinh phí: 1.100.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

5. Đề tài  “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học sán lá Opisthorchis spp. ký sinh trên vật nuôi ở khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và đề xuất biện pháp phòng chống”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Đức Tân

Thời gian thực hiện: 2013-2016

Kinh phí: 1.400.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

6. Đề tài “Nghiên cứu sản xuất vacxin nhược độc và vô hoạt phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS) ở lợn”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Nguyễn Viết Không

Thời gian thực hiện: 2014-2016

Kinh phí: 7.970.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

7. Đề tài  “Nghiên cứu bệnh xoắn khuẩn trên lợn ở một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, xây dựng biện pháp phòng chống thích hợp”.

Chủ trì đề tài: ThS. Nguyễn Xuân Huyên

Thời gian thực hiện: 2015-2017

Kinh phí: 2.000.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

8. Đề tài  “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, dịch tễ học bệnh sán lá sinh sản trên vịt tại một số tỉnh Nam Trung Bộ và đề xuất biện pháp phòng trị”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Đức Tân

Thời gian thực hiện: 2016-2018

Kinh phí: 2.500.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

9. Đề tài “Nghiên cứu bệnh do vi bào tử trùng gây ra trên tôm nuôi nước lợ”.

Chủ trì đề tài: TS. Vũ Khắc Hùng

Thời gian thực hiện: 2016-2017

Kinh phí: 1.500.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

20/06/2017