Đóng

Đề tài

Đề tài cấp Nhà nước năm 2020

1. Đề tài “Nghiên cứu sản xuất vắc xin vô hoạt chứa tiểu phần E2 trên hệ thống Baculovirus phòng bệnh Dịch tả lợn.”

Chủ nhiệ đề tài: TS. Trần Thị Thanh Hà

Thời gian thực hiện: 2017 -2020

 

2. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo KIT chẩn đoán nhanh đồng thời các virus gây bệnh Tai xanh (PRRS), dịch tiêu chảy cấp (PED), dịch tả lợn (CSF) và bệnh còi cọc do circo virus (PCV2) bằng kỹ thuật LAMP.”

Chủ nhiệ đề tài: TS. Phạm Minh Hằng

Thời gian thực hiện: 2018 -2020

 

3. Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và đề xuất giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (ASF) tại Việt Nam.”

Chủ nhiệ đề tài: TS. Đặng Vũ Hoàng

Thời gian thực hiện: 2020 – 2021

 

4. Đề tài “Nghiên cứu sản xuất vắc-xin nhược độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở lợn: Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu, Dịch tả lợn.”

Chủ nhiệ đề tài: TS. Nguyễn Đức Tân

Thời gian thực hiện: 2018 -2020

 

5. Đề tài “Xác định và mô tả chức năng đặc trưng của một số gene miễn dịch trên gà.”

Chủ nhiệ đề tài: TS. Trương Anh Đức

Thời gian thực hiện: 9/2019 -9/2021

30/03/2020