Đóng

Đề tài

Đề tài cấp Viện năm 2005

Thứ tư – 07/12/2016 15:44 

1. Đề tài  “Nghiên cứu xác định nguyên nhân gây bệnh viêm phổi ngựa ở khu vực miền núi phía Bắc”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Cù Hữu Phú

Thời gian thực hiện: 2005

Kinh phí: 30.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

2. Đề tài “Điều tra bệnh não xốp của bò trên bò Việt Nam”.

Chủ trì đề tài: BSTY. Đỗ Tuấn Cương

Thời gian thực hiện: 2005

Kinh phí: 30.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

3. Đề tài  “Khảo sát tình hình nhiễm virus gây hội chứng PRRS trên đàn lợn duyên hải miền Trung”.

Chủ trì đề tài: TS.Đỗ Văn Khiên

Thời gian thực hiện: 2005

Kinh phí: 30.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

4. Đề tài “Nghiên cứu tách kháng nguyên roi của Tiên mao trùng, dánh giá độ đạc hiệu và ứng dụng trong phản ứng ELISA”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Thị Giang Thanh

Thời gian thực hiện: 2005

Kinh phí: 50.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

5. Đề tài  “Nghiên cứu hoàn thiện chế tạo vacxin E.coli của vịt”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Thiên Thu

Thời gian thực hiện: 2005

Kinh phí: 30.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

6. Đề tài “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học Subtilin dùng phòng trị bệnh gia súc, gia cầm”.

Chủ trì đề tài: BSTY. Trịnh Thị Kim Diệp

Thời gian thực hiện: 2005

Kinh phí: 25.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

7. Đề tài  “Thiết lập phương pháp Elisa trong chẩn đoán bệnh do Anaplasma phân lập từ bò Việt Nam”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Nguyễn Viết Không

Thời gian thực hiện: 2005

Kinh phí: 25.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

8. Đề tài “Chế tạo thử nghiệm dung dịch CMT cải tiến”.

Chủ trì đề tài: PGS.TS. Trần Thị Hạnh

Thời gian thực hiện: 2005

Kinh phí: 25.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

9. Đề tài  “Nghiên cứu bệnh Neospora ở gia súc và người”.

Chủ trì đề tài: BSTy. Nguyễn Anh Dũng

Thời gian thực hiện: 2005

Kinh phí: 25.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu

10. Đề tài “Nghiên cứu bệnh giun móc (Ancylostomosis) ở chó nghiệp vụ và xây dựng giải pháp phòng chống”.

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Quốc Doanh

Thời gian thực hiện: 2005

Kinh phí: 25.000.000

Kết quả: Đã nghiệm thu.

12/06/2017