Đóng

Dự án

Dự án Hợp tác quốc tế năm 2021

1. Dự án “Xác định các gen cần thiết cho quá trình sinh bệnh của Streptococcus suis ở lợn và đánh giá sự phù hợp của chúng để lựa chọn dùng sản xuất vắc-xin phòng bệnh.”

Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Thời gian thực hiện: 2019 – 2021

 

2. Dự án “Giảm thiểu tỉ lệ mắc và thiệt hại của bệnh động vật truyền qua biên giới và bệnh lây truyền từ động vật sang người.”

Chủ nhiệm dự án: TS. Vũ Thị Nga

Thời gian thực hiện: 2020 – 2021

 

3. Dự án “Tìm kiếm các loài thiên địch tự nhiên ở Việt Nam cho ve sừng dài Châu Á và ve chân đen dê Mỹ.”

Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Thời gian thực hiện: 2021 – 2022

 

4. Dự án “Giám sát Virus cúm tại các trang trại lợn và giám sát cúm tại các chợ gia cầm ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam.”

Chủ nhiệm dự án: TS. Bùi Nghĩa Vượng

Thời gian thực hiện: 2019 – 2021

 

5. Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống giám sát kháng kháng sinh và sử dụng kháng sinh trong lĩnh vực thú y.”

Chủ nhiệm dự án: TS. Vũ Thị Nga

Thời gian thực hiện: 2018 – 2021

 

6. Dự án “Kháng kháng sinh và sức khỏe trong chăn nuôi lợn tại Việt Nam (VIDA-PIG).”

Chủ nhiệm dự án: TS. Đặng Thị Thanh Sơn

Thời gian thực hiện: 2019 – 2021

22/02/2021