Đóng

Dự án

Dự án Hợp tác Quốc tế năm 2023

1. Dự án “Nghiên cứu chăn nuôi gia cầm bền vững theo tiếp cận một sức khỏe”

Chủ nhiệm dự án: TS. Phạm Thị Ngọc

Thời gian thực hiện: 2019 – 2024

 

2. Dự án “Mục tiêu can thiệp bệnh nhiễm trùng do Streptococcus suis (liên cầu khuẩn) ở lợn tại Việt Nam.”

Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Thời gian thực hiện: 2019 – 2023

 

3. Dự án “Khảo sát thực địa tại Việt Nam để thu thập và nuôi các tác nhân sinh học nhằm khống chế ve gây sốt ở bò.”

Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Thời gian thực hiện: 2022 – 2023

 

4. Dự án “Xác định các loại kháng sinh ưu tiên và tính kháng kháng sinh trong hệ thông Nông nghiệp bằng isotopic và các kĩ thuật liên quan.”

Chủ nhiệm dự án: TS. Vũ Thị Nga

Thời gian thực hiện: 2012 – 2026

 

5. Dự án “Kháng kháng sinh và sức khỏe trong chăn nuôi lợn tại Việt Nam (VIDA-PIGII).”

Chủ nhiệm dự án: TS. Đặng Thị Thanh Sơn

Thời gian thực hiện: 2022 – 2024

 

 

04/04/2023