Đóng

Dự án

Dự án Khuyến nông năm 2021

1. Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn và gia cầm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu.”

Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Thời gian thực hiện: 2019 – 2021

 

22/02/2021