Đóng

Đề tài

Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ theo Nghị định thư năm 2022

Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu dịch tễ học liên quan đến biến đổi khí hậu đối với một số bệnh ký sinh trùng đường máu mới nổi trên động vật nhai lại và ngựa tại miền Bắc Việt Nam”

Chủ trì nhiệm vụ: TS. Đào Thị Hà Thanh

Thời gian thực hiện: 3/2022 – 3/2025

Kinh phí: 4.300.000.000 đồng

07/04/2022