Đóng

Đề tài

Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ theo Nghị định thư

Thứ sáu – 18/11/2016 10:39 

Đề tài “Xây dựng và tiêu chuẩn hóa phương pháp Realtime PCR tại Việt Nam để phát hiện định lượng phục vụ đánh giá rủi ro nhiễm Camphylobacter trong chiến lược giám sát toàn cầu”.

Chủ trì đề tài: TS. Lưu Quỳnh Hương

Thời gian thực hiện: 2016-2019

Kinh phí: 3.872.000.000

12/06/2017