Đóng

Đề tài

Thông báo đề tài Viện Thú y được phê duyệt thực hiện năm 2021

 

Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu sự lưu hành của thực khuẩn thể Listeria (Listeria phage) ở trang trại chăn nuôi bò sữa.”
Cấp quản lý:  Cấp Bộ
Thời gian thực hiện:    01/2021 – 12/2021
Kinh phí thực hiện:  350,000 triệu đồng
Phương thức khoán chi:  Khoán từng phần

+ Kinh phí khoán: 184,522 triệu đồng

+ Kinh phí không khoán: 165,478 triệu đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ:

– Mục tiêu tổng quát: Phân lập được một số chủng thực khuẩn thể Listeria (Listeria phage) ở trang trại chăn nuôi bò sữa.

– Mục tiêu cụ thể:

+ Phân lập được 10-15 chủng vi khuẩn Listeria trên các loại mẫu bao gồm mẫu thức ăn cho bò sữa, sữa tươi, mẫu môi trường và chất thải chăn nuôi từ một số trang trại chăn nuôi bò sữa thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội.

+ Phân lập được 5-10 chủng thực khuẩn thể Listeria từ các loại mẫu đã đề cập ở trên.

+ Thử nghiệm (trong phòng thí nghiệm) khả năng tiêu diệt một số chủng vi khuẩn chủ Listeria của các chủng thực khuẩn thể thu thập được.

Từ đó làm cơ sở xây dựng  các nội dung nghiên cứu tiếp theo nhằm chọn lọc và ứng dụng thực khuẩn thể Listeria như một chế phẩm cạnh tranh sinh học có khả năng tiêu diệt vi khuẩn Listeria có mặt trong chuỗi sản xuất sữa tươi.

Nội dung chính: 

1. Tổng quan tài liệu, thu thập các loại mẫu từ một số trang trại chăn nuôi bò sữa thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội.

– Tổng quan tài liệu, thu thập thông tin về vi khuẩn, sự lưu hành của vi khuẩn Listeria; thực khuẩn thể/thực khuẩn thể Listeria và ứng dụng của nó trong thực phẩm và quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm đặc biệt là trong chuỗi sản xuất sữa tươi.

– Thu thập 100 mẫu bao gồm mẫu thức ăn cho bò sữa, sữa tươi, mẫu môi trường và chất thải chăn nuôi từ một số trang trại chăn nuôi bò sữa thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội.

2. Nghiên cứu xác định sự lưu hành của vi khuẩn Listeria trong các loại mẫu thu thập từ một số trang trại chăn nuôi bò sữa.

– Nuôi cấy phân lập vi khuẩn Listeria trong các loại mẫu thu thập được từ một só trang trại chăn nuôi bò sữa.

– Kiểm tra đặc tính sinh hóa của chủng vi khuẩn Listeria phân lập được.

3. Nghiên cứu xác định sự lưu hành của thực khuẩn thể Listeria trong các loại mẫu thu thập từ một số trang trại chăn nuôi bò sữa.

– Phân lập thực khuẩn thể Listeria trong các loại mẫu thu thập được từ một số trang trại chăn nuôi bò sữa.

– Thu hoạch dịch huyền phù chứa thực khuẩn thể Listeria phân lập được.

4. Thử nghiệm (trong phạm vi phòng thí nghiệm)  khả năng tiêu diệt một số chủng vi khuẩn chủ Listeria của các chủng thực khuẩn thể thu thập được.

– Đếm số xác định mật độ thực khuẩn thể có trong dịch huyền phù thực khuẩn thể thu được

– Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm khả năng tiêu diệt một số chủng vi khuẩn chủ Listeria của các chủng thực khuẩn thể thu thập được.

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Thị Kim Huệ
Thư ký khoa học:  BSTY. Trần Thị Nhật
Các thành viên thực hiện chính:

1. TS. Vũ Thị Kim Huệ

2. TS. Đặng Thị Thanh Sơn

3. BSTY. Trương Thị Hương Giang

4. BSTY. Trần Thị Nhật

5. KTV

03/05/2021